Bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Chủ nhật , 18/12/2016, 16:58 GMT+7
     

BÀI 55: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Câu 1. Nêu cách so sánh các số sau:

- 96 < 102. (Vì 96 có 2 chữ số, 102 có 3 chữ số)

- 111 > 89. (Vì 111 có 3 chữ số, 89 có 2 chữ số)

- 500 > 400. (Vì 2 số đều có 3 chữ số và ở hàng trăm 5 > 4)

- 235 = 234 + 1. (Vì cùng bằng 235)

- 734 > 728. (Vì 2 số có hàng trăm bằng nhau và ở hàng chục 3 > 2)

 

Câu 2. Đọc và ghi nhớ:

Trong hai số:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn và số nào có ít chữ số thì số đó bé hơn. (Ví dụ: 999 < 1000 và 10000 > 9999)

- Nếu 2 số có cùng số chữ số thì ta xét từng cặp chữ số ở cùng hàng, kể từ trái sang phải. (Ví dụ: 9000 > 8999; 6579 < 6580)

 

Câu 3. Điền dấu (>; <) thích hợp vào chỗ chấm:

- 945 < 10002. (Vì 945 có 3 chữ số, 1002 có 4 chữ số)

- 7012 > 6998. (Vì ở hàng nghìn 7 > 6)

- 5218 > 5216. (Vì 3 chữ số ở 3 hàng đầu bằng nhau, hàng đơn vị 8 > 6)

- 4923 < 4932. (Vì 3 chữ số ở 2 hàng đầu bằng nhau, hàng chục 2 < 3)

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Câu 1. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1010 999.                   b) 9650 < 9651.

    2361 < 3021.                  9156 > 6951.

    5617 < 5671.                  1965 > 1956

    7802 < 7803.                   6591 = 6590 + 1

 

Câu 2. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4562m > 4089m.           b) 60 phút = 1 giờ.

     982m < 1km.                    58 phút < 1 giờ.

         7m = 700cm.                70 phút > 1 giờ.

 

Câu 3.

a) Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau:

5724 ; 4752 ; (7524) ; 2574.

b) Khoanh vào số bé nhất trong các số sau:

7082 ; 8720 ; (2870) ; 8027. 

 

Câu 4. Viết các số 6504 ; 5640 ; 4506 ; 4650:

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 6504; 5640; 4650; 4506.

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 4506; 4650; 5640; 6504.

Câu 5. Nối mỗi số với vạch chia thích hợp (theo mẫu):

a)

 

b)

 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Câu 1. Nối (theo mẫu):

 

 

Câu 2. Em tự hỏi bố (mẹ) và viết vào bảng trong vở:

 

II. BÀI TẶP NÂNG CAO:

Câu 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

a) Số 5978 lớn hơn số 9078.

b) Số 7899 bé hơn số 8001.

c) Số lớn nhất trong các số: 2375, 3257, 3275, 5273, 5237 là 5237.

d) Số bé nhất trong các số: 3425, 3452, 2345, 2354, 5432 là 2345.

 

Câu 2. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ trống:

a. 234cm ............ 56dm ; 1km2m  ............ 1200m.

b. 2m 3mm  ............ 203mm ; 5km  ............ 4990m.

c. 2m  ............ 2009mm ; 3km  ............ 3012m.

d. 2dm  ............ 3789mm ; 1001m  ............ 1km.

 

Câu 3. Nối sao cho phù hợp:

 

Câu 4. Chọn A, B hay C?

Cho các số: 6789, 6798, 7689, 7698, 8679, 8697, 9876, 9768.

a. Số lớn nhất trong các số đã cho:

A. Là một số chẵn. 

B. Là một số có chữ sổ hàng đơn vị bé nhất trong 4 chữ số.

C. Cả A và B đều đúng.

b. Số bé nhất trong các số đã cho:

A. Là một số lẻ.

B. Lả một số có chữ số hàng nghìn lớn nhất trong 4 chữ số.

C. Cả A và B đều sai:

c. Số lẻ lớn nhất trong các sổ đã cho:

A. Là một số có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục.

B. Là số lớn thứ ba trong các số trên

C. Cả A và B đều đúng.

d. Số chẵn bé nhất trong các số đã cho:

A. Là số bé thứ hai.

B. Là một số có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

C. Cả A và B đều đúng.

 

Câu 5. Viết các số có 4 chữ số và tổng các chữ số bằng 2 theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ đó nêu cách viết số lớn nhất và bé nhất đó.

........................................ 

Câu 6. Tìm một số lẻ có 4 chữ số biết rằng số đó có các chữ số viết theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải và có chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.

........................................

Câu 7. Tìm một số có 4 chữ số biết tích các chữ số của số đó bằng 6 và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng nghìn bé hơn chữ số hàng trăm, chữ sổ hàng trăm lớn hơn chữ sổ hàng chục.

........................................

Câu 8. Hãy viết các số có 4 chữ số có tích các chữ số bằng 4 theo thứ tự từ bé đến lớn.

........................................

Ghi đáp án ở phần bình luận nhé các bạn !!! 

toan lop 3 bai 55 so sanh các so trong pham vi 10000