Bài 60: Hình tròn, Tâm, Đường Kính, Bán Kính

Thứ hai , 19/12/2016, 17:56 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 60 GIẢI BÀI TẬP

HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Trò chơi “Kể tên các vật có dạng hình tròn”:

- Một số vật có dạng hình tròn: Bánh xe, cái mâm, miệng của rổ, rá, bát, đĩa, cốc, chén, ly, tiền xu,...

Câu 2.

a) Đọc và ghi nhớ:

* Hình tròn vẽ bên có:

- Tâm O, bán kinh OM, OA, OB, đường kính AB.

- Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

- Độ dài đường kính AB băng 2 lần độ dài mỗi bán kính OA, OB, OM.

* Nhận xét

Trong một hình tròn:

- Tâm hình tròn là trung điểm của các đường kính.

- Độ dài đường kính gẩp 2 lần độ dài bán kính.

b) Đúng ghi đúng (Đ), sai ghi sai (S) 

- AB là đường kính của hình tròn tâm G.   (Đ)

- GC, GD, GE là bán kính của hìn tròn tâm G.   (Đ)

- MN là đường kính của hình tròn tâm G.   (S)

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. Viết tên các bán kính có trong mỗi hình tròn sau vào chỗ chấm:

 

Câu 2. Vẽ các đường tròn có: 

 

Câu 3.

a) Vẽ bán kính OM, đường kính AB trong hình tròn:

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- Độ dài đoạn thẳng OA dài hơn độ dài đoạn thẳng OB.   (S)

- Độ dài đoạn thẳng OA ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM.   (S)

- Độ dài đoạn thẳng OA bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng AB. (OA = OB = OM = bán kính; AB = đường kính = 20A)  (Đ)

 

Câu 4. Vẽ các hình tròn theo mẫu.

 

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Vẽ trang trí bằng các hình tròn vào khung trống dưới đây rồi tô màu:

Câu 2. Vẽ hình theo mẫu, rồi tô màu.

toan lop 3 bai 60