Bài 64: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo)

Thứ ba , 20/12/2016, 10:36 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 64 GIẢI BÀI TẬP

CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ TIẾP THEO

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”:

a) 6574 : 2 = 3287.

b) 1085 : 5 = 217.

c) 2066 : 2 = 1033.

d) 1125 : 3 = 375 ; 1125 : 5 = 225 ; 1125 : 9 = 125.

 

Câu 2. Cách thực hiện phép tính 1824 : 3:

 

 

 

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1.

a) Đặt tính rồi tính:

 

 

b) Tính rồi viết (theo mẫu)

 

 

Câu 2. Giải bài toán:

a) Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 2836m. Đội đã sửa được 1/4 đoạn đường. Hỏi đội đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Bài giải

Đội đó đã sửa được số mét đường là:

2836 : 4 = 709 (m).

Đội đó còn phải sửa số mét đường nữa là:

2836-709 = 2127 (m)

                 Đáp số: 2127m.

b) Một cửa hàng cỏ 1827kg gạo, đã bán 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô-gam gạo?

Bài giải

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo là:

1827 : 3  = 609 (kg).

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1827 - 609 = 1218 (kg)

                   Đáp số: 1218kg.

 

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 858 : 6 = 143.  Đ

b) 5425 : 3 = 1088 (dư 4)    S          

c) 1045 : 5 = 209.   Đ

d) 8040 : 2 = 4021     S 

 

Câu 4. Tìm x:

a) X x 7 = 2107.

    X       = 2107 : 7.

    X       = 301

b) 9 x X = 3645

    X       = 3645 : 9

    X       = 405

 

Câu 5. Tính nhẩm 

6000 : 3 = 2000.     4000 : 2 = 2000.

9000 : 3 = 3000.     7000 : 7 = 1000. 

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Giải bài toán:

Bác Ba thu hoach đươc 1025 quả dừa, bác đã bán đi 1/5 số quả dừa đó. Hỏi bác Ba còn lại bao nhiêu quả dừa?

Bài giải

Bác Ba đã bán đi số quả dừa là:

1025 : 5 = 205 (quả).

Bác Ba còn lại số quả dừa là:

1025-205 = 820 (quả).

                 Đáp số: 820 quả.

 

Câu 2. Tính nhẩm rồi viết số thích hợp vào ô trống:

 

toan lop 3 bai 64 chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số tiếp theo