Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu

Thứ bảy , 31/12/2016, 16:57 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 71 GIẢI BÀI TẬP

LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Trò chơi "Ai cao nhất - Ai thấp nhất":

Các em tự đo chiều cao và tham gia trò chơi.

 

Câu 2. Quan sát tranh để biết chiều cao của các bạn trong tranh.

Đọc và ghi nhớ.

- Viết số đo chiều cao của bốn bạn Lan, Bình, Hà, Dũng ta được dãy số liệu: 124cm; 130cm; 127cm, 118cm.

- Nhìn vào dãy số liệu ta biết được.

- Dãy số trên có 4 chữ số, số thứ nhất là 124 cm, số thứ hai là 130 cm, số thứ ba là 127 cm, số thứ tư là 118 cm.

 

Câu 3. Quan sát bằng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một trường tiểu học và trả lời câu hỏi ở dưới:

  Lớp 

3A

3B

3C

  Số học sinh giỏi

17

15

24

a) Nội dung bảng trên nói về điều gì?

Trả lời: Nội dung bản trên nói về số học sinh giỏi của các lớp 3A, 3B, 3C.

b) Bảng trên gồm mấy hàng? Hàng trên cho ta biết điều gì? Hàng dưới cho ta biết điều gì?

Trả lời: Bảng trên gồm 2 hàng, hàng trên cho ta biết tên các lớp, hàng dưới cho ta biết số học sinh giỏi ở mỗi lớp.

Đọc và ghi nhớ:

- Bảng trên có 2 hàng:

+ Hàng trên ghi tên các lớp 3.

+ Hàng dưới ghi số học sinh giỏi của mỗi lớp 3.

- Nhìn vào bảng trên ta biết: Ba lớp được ghi trên trong bảng là: 3A, 3B, 3C. Lớp 3A có 17 học sinh giỏi, lớp 3B có 15 học sinh giỏi và lớp 3C có 24 học sinh giỏi.

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Câu 1. Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi:

- Các bạn Ngọc, Hà, Minh, Khanh có số tiền theo thứ tự là:

6500 đồng, 7000 đồng, 3000 đòng, 9200 đồng.

- Dựa vào số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Minh có số tiền là: 3000 đồng.

b) Người có nhiều tiền nhất là Khanh, người cỏ ít tiền nhất là Minh.

c) Khanh có nhiều hơn Minh số tiền là: 6200 Đồng (9200 - 3000 = 6200).

 

Câu 2. Có 5 bao gạo sau:

- Ghi lại cân nặng của các bao gạo ta có dãy số liệu:

50kg; 35kg; 60kg; 40kg; 45kg.

- Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Bao gạo cân nặng nhất là 60 ki-lô-gam.

Bao gạo cân nhẹ nhất là 35 ki-lỏ-gam.

b) Viết cân nặng cả năm bao gạo trên theo thứ tự từ nhẹ nhất đến nặng nhất: 35KG: 40KG; 45KG; 50KG; 60KG

 

Câu 3. Bảng dưới đây cho biết số ngày có mưa trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 của một huyện miền núi:

  Tháng

7

8

9

  Số ngày mưa

18

15

3

Nhìn vào bảng trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Tháng có ít ngày mưa nhất là tháng 9. Tháng có nhiều ngày mưa nhất là tháng 7.

c) Số ngày mưa trong tháng 8 nhiều hơn trong tháng 9 là 12 ngày.

 

Câu 4. Dưới đây là thống kê chiều cao của một nhóm học sinh:

  Tên

 Chiều cao

 Hương

 1m 32cm

 Nam

 1 m 15cm

 Hồng

 1m 20cm

 Minh

 1m 25cm

 Tú

 1m 20cm

Dựa vào bảng trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số đo chiều cao của bạn Minh là: 1m 25cm.

Số đo chiều cao của bạn Nam lả: 1m 15cm.

b) Bạn cao nhất là Hương (1m 32cm). Bạn thấp nhất là Nam (1m 15cm).

 

Câu 5. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho dãy số: 220; 330; 440; 550; 660; 770.

a) Dãy số trên gồm tất cả 6 số.

b) Số thứ 6 trong dãy số trên là số 770.

c) Hai số tiếp theo của dãy số trên là: 880; 990. (Hai số liền nhau hơn kém nhau 110 đơn vị). 

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG 


Đọc bảng số liệu sau và trả lời các câu hỏi:

 

Bảng thống kê số dân của ba dân tộc ở xã Tà Phin

 Dân tộc

 Tày

 Thái

 Mông

 Số người

 356

247

 852

Nhìn vào bảng thống kê trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Ở xã Tà Phin, dân tộc Tày có 356 người, dân tộc Thái có 247 người, dân tộc Mông có 852 người.

b) Dân tộc có số người ít nhất là dân tộc Thái (247 người). Dân tộc có số người nhiều nhất là dân tộc Mông (852 người).

 

 Siêu Kinh Điển chúc các bạn học giỏi !!! 

 

 

toan lop 3 bai 71 lam quen voi so lieu thong ke