Bài Ôn tập về đại lượng - Toán lớp 4 trang 171 172

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:55 GMT+7
     

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:   

1 giờ = ... phút          1 năm = ... tháng

1 phút = ... giây         1 thế kỷ = ... năm

1 giờ = ... giây           1 năm không nhuận  = ... ngày

                                  1 năm nhuận  = ... ngày

Hướng dẫn

Ghúng ta cần nắm vững các khoảng thời gian. Chẳng hạn :

1 thế kỷ = 100 năm .      1 năm = 12 tháng

1 giờ     = 60 phút          1 phút = 60 giây

Giải   

1 giờ = 60 phút        1 năm  = 12 tháng

1 phút = 60 giây       1 thế kỷ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây     1 năm không nhuận = 365 ngày

                                1 năm nhuận = 366 ngày

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = ... phút          3 giờ 15 phút = ...    phút

420 giây = ... phút        giờ  = ... 12 5 phút

b) 4 phút = ... giây        3 phút 25 giây = ...  giây

2 giờ    = ... giây             phút  = ... giây

c) 5 thế kỷ  = ... năm     thế kỷ = ... 20 năm

12 thế kỷ  = ... năm        2000 năm = ...

Hướng dẫn 

Chúng ta cần nắm vững các khoảng thời gian.   

Chẳng hạn  

giờ = ...  phút?   

Ta có : 1 giờ    = 60 phút, vậy giờ = 60 phút : 12 = 5 phút

Giải   

a) 5 giờ    = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây  = 7 phút

giờ  = 5  phút

b) 4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205  giây

2 giờ    = 7200 giây

  phút     = 6   giây

c) 5 thế kỷ   = 500  năm

thế kỷ    = 5  năm

12 thế kỷ    = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỷ

Bài 3.

5 giờ 20 phút ...  300 phút

giờ ...  20  phút

495 giây ...  8 phút 15 giây

phút ... phút

Hướng dẫn

Đổi ra cùng đơn vị, so sánh rồi điền dấu.

Chẳng hạn :  5 giờ 20 phút  = 5 x  60 phút + 20 phút

                                            = 300 phút + 20 phút

                                            = 320 phút

320 phút > 300 phút. Vậy ta điền dấu >.

Giải

5 giờ 20 phút > 300 phút

giờ    =   20  phút

495 giây        =  8 phút 15 giây

  phút   < phút

Bài 4.  Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường bao nhiêu lâu?

Hướng dẫn

Để biết các hoạt động của Hà trong bao lâu ta lấy thời gian sau trừ thời gian trước.

Giải

a) Hà ăn sáng trong 30 phút.

b) Buổi sáng Hà ở trường 4 giờ.

Bài 5.  Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 600 giây;   b)  20 phút    c)   giờ    d) giờ.

Hướng dẫn

Đổi ra cùng đơn vị rồi chọn khoảng thời gian dài nhất.

Giải

Khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY