Bài tập Em ôn lại những gì đã học

Thứ bảy , 04/02/2017, 10:04 GMT+7
     

 TOÁN HỌC LỚP 3 BÀI 59 BÀI TẬP NÂNG CAO

EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

 

Câu 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

a.    Tổng của 2369 + 1452 lớn hơn hiệu của 5672 - 1485.

b.    Tổng của 2361 + 2315 bé hơn hiệu của 7198 - 4261.

c.    Hiệu của 7853 - 3241 bé hơn tổng của 2314 + 3492.

d.    Hiệu của 6145 - 2352 lớn hơn tổng của 1567 + 2435.

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

Trong 5 ngày tổ 1 làm được 2565m đường, tổ 2 làm được 3752m đường, tổ 3 làm được 1428m đường và tổ 4 làm được 2625m đường.

a. Trong 5 ngày, tổ 1 làm được ít hơn tổ 4 số mét đường là ..............

b. Trong 5 ngày, tổ 1 và tổ 2 làm được số mét đường là ...............

c. Trong 5 ngày, tổ 4 làm được nhiều hơn tổ 3 số mét đường là ............

d. Trong 5 ngày, tổ 3 và tổ 4 làm được số mét đường là .................

 

Câu 3. Nối sao cho phù hợp:

 

Câu 4. Chọn A, B hay C?

Xe thử nhất chở 2540 viên gạch, xe thứ hai chở 3560 viên gạch, xe thứ ba chở 1650 viên gạch.

a. Nếu xe thứ tư chở 2680 viên gạch thì:

A. Xe thứ tư chở nhiều hơn xe thứ nhất 140 viên gạch

B. Xe thứ hai và xe thứ tư chở được tất cả 4120 viên gạch. 

C. Cả A và B đều sai.

 

b. Nếu xe thử tư chở 2350 viên gạch thì:

A. Xe thứ tư chở ít hơn xe thứ hai 1210 viên gạch

B. Xe thứ ba và xe thử tư chở được tất cả 4000 viên gạch,

C. Cả A và B đều đúng.

 

c. Nếu xe thứ tư chở 1690 viên gạch thì:

A. Xe thứ tư chở ít hơn xe thứ nhất 850 viên gạch

B. Xe thứ nhất và xe thứ tư chở được tất cả 4320 viên gạch

C. Cả A và B đều đúng.

 

d. Nếu xe thứ tư chở 2140 viên gạch thì:

A. Xe thứ tư chờ ít hơn 3 xe đầu 5610 viên gạch.

B. Tổng sổ gạch cả 4 xe chở được là 9890 viên gạch.

C. Cả A và B đều sai.

 

Câu 5. Có 3 tổ làm đường. Biết rằng trong một ngày, tổ 1 làm được 450m, tổ 2 làm được nhiều hơn tổ 1 và ít hơn tổ 3 cùng số mét đường là 125m. Tính số mét đường tổ 3 đã làm được trong ngày hôm đó.

................................... 

Câu 6. Có 3 xe chở thóc. Biết xe thứ nhất chở được 2560kg, số thóc xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất là 645kg và ít hơn tổng số thóc cả 3 xe chở được lả 2645kg. Tính tổng số thóc cả 3 xe chở được.

...................................

Câu 7. Trong một phép cộng có số hạng thứ nhất là 357. Biết rằng nếu tăng số hạng thứ hai thêm 1234 đơn vị thì kết quả của phép cộng mới là 3579. Tìm số hạng thứ hai của phép cộng đó.

...................................

Câu 8. Một phép trừ có hiệu là 357. Hỏi nếu tăng số trừ thêm 89 đơn vị và giảm số bị trừ đi 123 đơn vị thi kết quả của phép trừ đó sẽ là bao nhiêu?

...................................

Tham khảo phần giai toan lop 3 nâng cao dưới đây

Câu 1.

a. S (2369 + 1452 = 3821; 5672 - 1485 = 4187; 3821 < 4187).

b. S (2361 + 2315 = 4676; 7198 - 4261 = 2937; 4676 > 2937).

c. Đ (7853 - 3241 = 4612; 2314 + 3492 = 5706; 4612 < 5706).

d. S (6145 - 2352 = 3793; 1567 + 2435 = 4002; 3793 < 4002).

 

Câu 2.

a. 60m (2625 - 2565 = 60).

b. 6317m (2565 + 3752 = 6317).

c. 1197m (2625- 1428 = 1197).

d. 4053m (1428 + 2625 = 4053).

 

Câu 3. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất cỏ 4 chữ số và tổng các chữ số bằng 3 là 1998 (3000 - 1002).

- Hiệu của số lớn nhất và số lẻ bé nhất có 4 chữ số và tổng các chữ số bằng 3 là 1989 (3000-1011).

- Hiệu của số lẻ lớn nhất và số bé nhất cỏ 4 chữ số và tổng các chữ số bằng 3 là 999 (2001 -1002).

- Hiệu của số lẻ lớn nhất và số lẻ bé nhất có 4 chữ số và tổng các chữ số bằng 3 là 990 (2001 - 1011).

 

Câu 4.

a. A (2680 - 2540 = 140; 3560 + 2680 = 6240).

b. c (3560 - 2350 = 1210; 1650 + 2350 = 4000).

c. A (2540 - 1690 = 850 ; 2680 + 1690 = 4370).

d. B (2540 + 3560 + 1650 = 7750 ; 7750 + 2140 = 9890).

 

Câu 5. Tổ 2 làm được số mét đường là: 450 + 125 = 575 (m).

- Tổ 3 làm được số mét đường là: 575 + 125 = 700 (m).

 

Câu 6.

- Xe thứ hai chở được số thóc là: 2560 + 645 = 3205 (kg).

- Cả 3 xe chở được sổ thóc là: 3205 + 2645 = 5850 (kg).

 

Câu 7. Kết quả ban đầu cùa phép cộng đó là: 3579 - 1234 = 2345.

- Số hạng thứ hai của phép cộng đó là: 2345 - 357 = 1988.

 

Câu 8. Khi tăng số trừ thêm 89 đơn vị thì hiệu sẽ là: 357 - 89 = 268.

- Nếu tăng số trừ thêm 89 đơn vị vả giảm sổ bị trừ đi 123 đơn vị thi hiệu sẽ là:

268- 123 = 145.

 

Chúc các bạn học giỏi !!! 

on lai nhung gi da hoc