Bài tập Hình tròn, Tâm, Đường Kính, Bán Kính

Thứ bảy , 04/02/2017, 10:04 GMT+7
     

TOÁN LỚP 3 BÀI 60: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

A. Đường kính hình tròn chia hình tròn thành hai phần bằng nhau.

B. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính hình tròn.

C. Bán kính hình tròn bằng một nửa đường kính của hình tròn.

D. Bán kính của hình tròn chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau.

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

 

a. Bán kính của hình tròn là ............

b. Đường kính của hình tròn là ............

c. Độ dài bán kính của hình tròn là .........

d. Độ dài đường kính của hình tròn là ..........

 

Câu 3. Nối sao cho phù hợp:


 

Câu 4. Chọn A, B hay C?

a. Tâm của hình tròn là O, đường kính của hình tròn là AB:

A. O là trung điểm của AB.

B. O là điểm ở giữa A và B.

C. Cả A và B đều đúng.

 

b. Tâm của hình tròn là O, đường kính của hình tròn là AB:

A. Bán kính của hình tròn là AO.

B. Bán kính của hình tròn là BO.

C. Cả A và B đều đúng.

 

c. Tâm hình tròn là O, bán kính là OA và OB. O, A, B thẳng hàng với nhau

A. O là trung điểm của AB.

B. AB là đường kính của hình tròn.

C. Cả A và B đều đúng.

 

d. Hình tròn cỏ đường kính AB và O là trung điểm của AB:

A. Tâm của hình tròn là O.

B. Bán kính của hình tròn là OA vả OB.

C. Cả A và B đều đúng.

 

Câu 5. Vẽ một hình tròn đường kính AB = 6cm. Lấy A làm tâm, vẽ một hình tròn có bán kính 3cm.

................................

 

Tham khảo phần giải toán lớp 3 phần nâng cao tại đây

Câu 1. a. Đ; b. Đ; c. Đ; d. S.

Câu 2. a. OA, OB, OC; b. AB; c. 2cm; d. 4cm.

Câu 3.

HÌNH 1 có đường kính là AB.

HÌNH 2 có đường kính là CD.

HÌNH 3 có tâm là O.

HÌNH 4 có bán kính là AB.

Câu 4. a. C;   b. C;   c. C;    d. C.

Câu 5. Vẽ hình như bên.