Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Thứ bảy , 04/02/2017, 10:04 GMT+7
     

TOÁN HỌC LỚP 3 BÀI 61 BÀI TẬP NÂNG CAO

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Câu 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

a.  Tích của 2356 với 4 là 9424.

b.  Hai số 3215 và 3 có tích là 9645.

c.  Số 5678 là tích của 2345 với 2.

d.  Số nhân với 6 được 7404 là 1234.

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a. 2341 x 4 = ...........      b. 1342 x 5 = ............

c. 3125 x 3 = ............     d. 4263 x 2 = ............

 

Câu 3. Nối sao cho phù hợp:

 

Câu 4. Chọn A, B hay C?

a. Một người đi bộ mỗi giờ được 3250m:

A. Trong 2 giờ người đó đi được 6500m.

B. Trong 3 giờ người đó đi được 9500m.

C. Cả A và B đều sai.

 

b. Mỗi ngày cửa hàng bán được 1245kg phân đạm:

A. Trong 4 ngày cửa hàng đó bán được 5500kg phân đạm.

B. Trong 5 ngày cửa hàng đó bán được 6450kg phân đạm.

C. Cả A và B đều sai.

 

c. Mỗi xe ô tô chở được 1023 viên gạch:

A. Nếu có 3 xe như thế thì chở được 3069 viên gạch.

B. Nếu có 7 xe như thế thì chở được 7161 viên gạch

C. Cả A và B đều đúng.

 

d. Một tổ làm đường mỗi ngày làm được 1250m đường:

A. Trong 5 ngày tổ đó làm được 6550m đường.

B. Trong 8 ngày tổ đó làm được 10km đường.

C. Cả A và B đều đúng.

 

Câu 5. Một tổ làm đường trong ngày đầu làm được 2345m đường. Ngày thứ hai tổ đó làm được ít hơn 3 lần số mét đường làm trong ngày đầu là 4250m. Hỏi ngày thứ hai tổ đó làm được bao nhiêu mét đường?

.................................. 

Câu 6. Trường tiểu học Lê Danh Phương có 1240 học sinh. Biết rằng nếu mỗi bạn mua 5 quyển vở thì phải cần một nửa chuyến ô tô để vận chuyển đến. Hỏi mỗi chuyến ô tô đó chở được bao nhiêu quyền vở?

..................................

 

Tham khảo phần giải toán lớp 3 nâng cao dưới đây

Câu 1.

a. Đ (2356 X 4 = 9424);

b. Đ (3215 X 3 = 9645).

c. S (2345 X 2 = 4690);

d. Đ (1234 X 6 = 7404).

 

Câu 2.

a. 2341 x 4 = 9364

b. 1342 x 5 = 6710

c. 3125 x 3 = 9375

d. 4263 x 2 = 8526

 

Câu 3.

X : 5 = 1486 -> X = 7430 (X = 1486 x 5 = 7430).

X : 6 = 1207 -> X = 7242 (X = 1207 x 6 = 7246).

X : 7 = 1065 -> X = 7455 (X = 1065 x 7 = 7455).

X : 8 = 1204 -> X = 9632 (X = 1204 x 8 = 9632).

 

Câu 4.

a. A (3250 x 2 = 6500; 3250 x 3 = 9750).

b. C (1245 x 4 = 4980; 1245 x 5 = 6225).

c. C (1023 x 3 = 3069; 1023 x 7 = 7161)

d. B (1250 x 5 = 6250; 1250 x 8 = 10000 (m); 10000m = 10km).

 

Câu 5. Ngày thứ hai tổ đó làm được là: 2345 x 3 - 4250 = 2785 (m).

Câu 6. Mỗi chuyến ô tô chở được số quyển vở là: 1240 x 5 x 2 = 12400 (quyển).

nhan so co 4 chu so voi so co 1 chu so