Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Thứ bảy , 04/02/2017, 10:04 GMT+7
     

TOÁN LỚP 3 BÀI 62 BÀI TẬP NÂNG CAO

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TIẾP THEO 

 

Câu 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

A. Tích của 1034 với 4 là 4096.

B. Hai số 3205 và 3 có tích là 9615.

C. Số 5678 là tích của 2009 với 2.

D. Số nhân với 6 được 8480 là 1060.

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a. Tích 1023 x 8 lớn hơn tích 2301 x 3 là ................

b. Tích 1203 x 7 bé hơn tích 2304 x 4 là ................

c. Tích 1304 x 6 lớn hơn tích 1204 x 5 là ...............

d. Tích 1032 x 5 bé hơn tích 1302 x 6 là ................

 

Câu 3. Nối sao cho phù hợp

 

Câu 4. Chọn A, B hay C?

a. Tích của 2035 với 4:

A. Là một số chẵn có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

B. Là một số có tổng các chữ số bằng 13.

C. Cả A và B đều đúng.

 

b. Tích của 1305 với 5:

A. Là một sổ lẻ có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm.

B. Là một số có tổng các chữ số bằng 18.

C. Cả A và B đều sai.

 

c. Tích của 1035 với 6:

A. Là một số chẵn có chữ sổ hàng trăm lớn hơn chữ số hàng nghìn

B. Là một sổ có tổng các chữ số bằng 9.

C. Cả A và B đều đúng.

 

d. Tích của 1405 với 7:

A. Là một sổ lẻ có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

B. Lả một số có tổng các chữ số bằng 15.

C. Cả A và B đều sai.

 

Câu 5. Tìm một số có 4 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 2 ta sẽ được một số lớn gấp đôi số 2013.

...................................... 

Câu 6. Một đội trồng rừng phải trồng 5600 cây keo. Biết rằng trong ngày đầu tổ đó đã trồng được 1245 cây, ngày thứ hai tổ đó trồng gấp 3 lần ngày đầu. Hỏi sau 2 ngày tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây keo nữa?

......................................

Tham khảo phần giải toán lớp 3 phần nâng cao dưới đây  

Câu 1.

a. S (1034 x 4 = 4136);

b. Đ (3205 x 3 = 9615).

c. S (2009 x 2 = 4018);

d. S (1060 x 6 = 6360).

 

Câu 2.

a. 1281 (1023 x 8 - 2301 x 3 = 8184 - 6903 = 1281).

b. 795 (2304 x 4 - 1203 x 7 = 9216 - 8421 = 795).

c. 1804 (1304 x 6- 1204 x 5 = 7824 - 6020 = 1804).

d. 2652 (1302 x 6 - 1032 x 5 = 7812 - 5160 = 2652).

 

Câu 3.

- 3412 x 2 (= 6824) là số có tổng các chữ số bằng 20.

- 1587 x 6 (= 9522) là số có 2 chữ số cuối giống nhau.

- 1325 x 4 (= 5300) là số tròn trăm.

- 1059 x 7 (= 7413) là một số lẻ.

 

Câu 4.

a. X (2035 x 4 = 8140).

b. B (1305 x 5 = 6525).

c. B (1035 với 6 = 6210).

d. A (1405 x 7 = 9835).

 

Câu 5. Số phải TÌM là: 2013 x 2 x 2 = 8052.

 

Câu 6.

- Ngày thứ hai tổ đó trồng được là: 1245 x 3 = 3735 (cây).

- Sau 2 ngày tổ đó còn phải trồng: 5600 - 1245 - 3735 = 620 (cây).