Giải bài 99 100 101 102 103 104 105 trang 47 toán 6 tập 2 Luyện tập

Thứ ba , 06/03/2018, 11:52 GMT+7
     

Bài 99.    Khi cộng hai hỗn số , bạn Cường làm như sau :

a)    Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào ?

b)    Có cách nào tính nhanh hơn không ?

GIẢI

a)    Bạn Cường đã đổi hỗn số sang phân số rồi cộng các phân số, sau đó đổi kết quả sang hỗn số.

b)    Cách tính nhanh hơn là : Cộng riêng phần nguyên, cộng riêng phần phân số

Bài 100. Tính giá trị của các biểu thức sau:

GIẢI

Bài 101. Thực hIện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số :

GIẢI

Bài 102. Bạn Hoàng làm phép nhân . 2 như sau :

Có cách nào tính nhanh hơn không ? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

GIẢI

Cách tính nhanh hơn

Ghi chú Ta đã áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép

Bài  103. a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Vi dụ  37 : 0,5  = 37.2 = 74 ;

          102 : 0,5 = 102.2 = 204

Hãy giải thích tại sao làm như vậy ?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

GIẢI

a) Vì 0,5 = nên khi chia một số a cho 0,5 tức là nhân a với số nghịch đảo của : a : 0,5 = a : = a x 2

b)    • Chia một số a cho 0,25 = , tức là nhân a cho 4

a : 0,25 = a : = a.4

Ví dụ 21: 0,25 = 21: = 21.4 = 84

•    Tương tư, với 0,125 = Ví dụ 38:0,125 = 38 : = 38.8 = 304

Bài 104. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %

GIẢI

Bài 105. Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân 7% ; 45% ; 218%

GIẢI