Giải toán lớp 4 Luyện tập chung trang 48 SGK

Thứ tư , 13/12/2017, 14:28 GMT+7
     

Bài 1. Tính rồi thử lại:

a)  35269 + 27485                        b) 48796 + 63584

     80326 - 45719                              10000 - 8989

Hướng dẫn

-  Chúng ta thực hiện phép tính cộng rồi thử lại

-  Áp dụng quy tắc: "Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lcd thì phép tính làm đúng".

- Áp dụng quy tắc:  "Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với sô trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng".

Giải

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 - 225 - 167 + 67                              b) 468 : 6 + 61 X 2 

    168 X 2 : 6 X 4                                           5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)

Hướng dẫn

- Khi tính giá trị của biểu thức có nhiều phép tính, ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.

- Nếu biểu thức đó chỉ có phép cộng, trừ thì ta thực hiện từ trái sang phải.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì phải thực hiện trong ngoặc trước.

Giải

a)    570 - 225 - 167 + 67 = 345 - 167 + 67

                                              = 178 + 67

                                              = 245

      168 X 2 : 6 X 4  =   336 : 6 X 4

                                 = 56 X 4

                                 = 224

b)    468 : 6 + 61 X 2  = 78 + 122

                                     = 200

5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) = 5625 - 5000 : 8

                                                   = 5625 - 625 5    

                                                   =  5000

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)    98 + 3 + 97 + 2                                      b)    364 + 136 + 219 + 181

        56 + 399 + 1 +4                                           178 + 277 + 123 + 422

Hướng dẫn

Dựa vào tính chất của các phép tính ta có thể tính giá trị một biểu thức theo nhiều cách. Trong các cách có cách dài, có cách ngắn. Cách tánh nào ngắn gọn hơn, có thể nhẩm ngay được là cách thuận tiện nhất.

Chẳng han: Ở câu (a), dùng tính chất giao hoán (và kết hợp) của phép cộng, ta đổi chỗ hai thừa số 3 và 2 để có:

               98 + 3 + 97 + 2 = 98 + 2 + 97 + 3 = 100 + 100 = 200.

Giải

a)    98 + 3 + 97 + 2 = (98 + 2) + (3 + 97)

                                   = 100 + 100

                                   = 200

56 + 399 + 1 +4     =    (56  + 4) +(399 + 1)

                                 = 60 + 400

                                = 460

b)    364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181)

                                                = 500 + 400

                                                = 900

       178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123)

                                                 = 600 + 400

                                                 = 1000

Bài 4. Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa ít hơn thùng to 120l nước . Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lit nước?

Hướng dẫn   

Xem câu 1 -bài 37. Ta thấy thùng bé chứa "ít hơn" thùng to, do đó số bé là số lít nước của thùng bé và số lởn là số lít nước của thùng to.

Giải

Bài giải

Hai lần thùng bé chứa được là:

600 - 120 = 480 (l)

Thùng bé chứa là:    .

480 : 2 = 240 (l)

Thùng to chứa là:

240 + 120 = 360 (ỉ)

Đáp số: Thùng bé 240(l),

Thùng to 360(l)

 

Bài 5. Tìm X

a)    X x 2 = 10                                       b)    X   :  6    =   5

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính. Ta áp dụng các quy tắc:

-  "Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia cho thừa số kia"

-  "Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia".

Giải

a)  X  x  2 = 10                                    b)   X : 6   =    5

      X      = 10 : 2                                       X         =  5 X 6

      X      = 5                                              X          =    30