Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Thứ ba , 06/03/2018, 08:46 GMT+7
     

Bài 1. Tính:

a)  85793 - 36841 + 3826

c)  325,97 + 86,54 + 103,46

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Giải

Bài 2. Tìm X :    ;

a) X + 3,5 = 4,72 + 2,28

b) X  - 7,2 =  3,9 +  2,5

Hướng dẫn

- Thực hiện phép tính ở bên phải dấu =

- Áp dụng các quy tắc tìm ắn X như đã học ở lớp 2, 3.

Giải

a) X + 3,5   =  4,72 + 2,28                             

    X + 3,5   =  7                                               

    X            = 7 -3,5                                         

    X            = 3,5                                             

b) X - 7,2  = 3,9 + 2,5

    X - 7,2  = 6,4

    X          = 6,4 + 7,2

    X          = 13,6

Bài 3. Một mảnh đất hình thang có đáy nhỏ bằng 150m, đáy lớn bằng đáy nhỏ, chiều cao bằng đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hecta?

Hướng dẫn

-  Để tính được độ dài đáy lớn và chiều cao ta cần chú ý:  

độ dài đáy lớn = x đáy nhỏ

độ dài chiều cao = x đáy lớn

- Sau đó, áp dụng công thức tính diện tích hình thang để xác định vấn đề.

Giải

Tóm tắt

Đáy bé : 150

Đáy lớn : đáy nhỏ

Chiều cao : đáy lớn

   Diện tích : ...? m2

Bài giải

Độ dài đáy lớn là:

150 : 3 x 5 = 250 (m)

Độ dài chiều cao là:

    5 x 2 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất là:

(150 + 250) x 100 : 2 = 20000m2

20000m2 = 2ha

Đáp số: 20000m2 (2ha).

Bài 4. Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các bước :

- Trước tiên ta tính thời gian ô tô chở hàng đi trước.

- Tính quãng đường ô tô chở hàng đi được khi ô tô du lịch bắt đầu đi.

- Tính thời gian ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

- Tính thời gian ô tô du lịch đi đến khi đuổi kịp ô tô chở hàng.

Giải

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 - 6 = 2 (giờ)

Khi ô tô du lịch bắt đầu đi thì ô tô chở hàng đi được một quãng đường là:

45 x 2 = 90 (km)

Thời gian ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : (60 - 45) = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là:

8 + 6 = 14 giờ = 2 giờ chiều

Đáp số: 14 giờ.

Bài 5. Tìm số tự nhiên thích hợp của X sao cho:

Hướng dẫn

Chúng ta có thể giải theo nhiều cách như đã học.

Giải

Vậy X = 20

Cách khác:

hay 4 : X =

           X = 4 :

           X = 20

Hoặc:

Vậy :

---> X = 20