Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176

Thứ ba , 06/03/2018, 08:46 GMT+7
     

Bài 1. Tính:

a)  683 x 35 ;      1954 x 425 ;      2438 x 306

c)  36,66 : 7,8 ;    15,7 : 6,28 ;     27,63 : 0,45

d) 16 giờ 15 phút : 5      14 phút 36 giây : 12

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các phép tính như đã học.

Giải

Bài 2. Tìm X :

a) 0,12 x X = 6       b) X : 2,5 = 4

c) 5,6 : X =4           d) 0,1 x X = 1

Hướng dẫn   

Chúng áp dụng các quy tắc để tìm ẩn X đã học.

Giải

a) 0,12 x X = 6

               X = 6 : 0,12

               X = 50

b) X : 2,5 = 4

    X         =  4 x 2,5

    X         = 10

c) 5,6 : X = 4

            X = 5,6 : 4

            X = 1,4

d) 0,1 x X =

             X = : 0,1

             X = 4

Bài 3. Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngay thứ nhất đã bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai đã bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn   

Ta thực hiện các bước (chú ý cách tính khi có tỉ lệ %):

- Tính lượng đường ngày thứ nhất bán được.

- Tính lượng đường ngày thứ hai bán được.

-  Tính lượng đường ngày thứ ba bán được.

Giải

Tóm tắt

3 ngày : 2400kg đường   

Ngày 1 : 35%

Ngày 2 : 40%

Ngày 3 : ... kg?

Bài giải

Số đường ngày thứ nhất bán được là:

  2400 : 100 x 35 = 840 (kg)

Số đường ngày thứ hai bán được là:

  2400 : 100 x 40 = 960 (kg)

Ngày thứ ba bán được số đường là:

2400 - 960 - 840 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg.

Cách khác:

Tỉ số % chỉ số đường bán 2 ngày:

35% + 40% = 75%

Tỉ số % chỉ số đường bán ngày thứ 3:

100% - 75% = 25%

Số kg đường bán trong ngày thứ 3:

2400 : 100 x 25 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg.

Bài 4. Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính ra đã được lãi 20% so với giá mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Hướng dẫn

Muốn tìm một số khi biết 20% của số đó bằng 1800000 ta lấy 1800000 nhân 100 rồi chia cho 120.

Giải

Tóm tắt

Tiền vốn : 100%   

Lãi : 20%

Bán : 100 + 20 = 120%

Bài giải

Chia số tiền vốn thành 100 phần đều nhau thì cả vốn lẫn lãi có:

100 + 20 = 120 (phần)

Sô tiền vốn có là:

Đáp số: 1 500 000 đồng.