Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178 179

Thứ ba , 06/03/2018, 08:47 GMT+7
     

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số của phép tính, ...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. 0,8% =?

Giải

0, 8% chính là 8 : 1000 hay . Khoanh vào C.

Bài 2. Biết 95% của môt số là 475, vậy của số đó là:

A. 19      B. 95    C. 100    D. 500

Giảỉ

Số mới là: 475 x 100 : 95 = 500 và 1 phần 5 của 500 chính bằng 100

Vậy khoanh vào C.

Bài 3.  Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất?


Hình D có chứa nhiều khối lập phương nhất là 28 hình.

Phần 2

Bài 1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu   

b) Chu vi của phần không tô màu.

Hướng dẫn

- Nhìn hình ta thấy được diện tích phần tô màu chính là diện tích của hình tròn đường kính 20cm do đó ta áp dụng quy tắc tính diện tích và chu vi hình tròn để tính.

Giải

a) Ghép 4 mảnh đã tô vào với nhau ta được một hình tròn với đường kính bằng 20cm

Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi phần tô màu hình tròn cũng chính là chu vi phần không tô màu:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2 ;

b) 62,8cm.

Bài 2. Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn

- Theo dữ kiện bài toán ta có:

   số  tiền mua cá = x  số tiền mua gà

- Từ đây, ta xác định được tổng số phần mua gà và cá. (Biết số tiền mua cá là 120 phần, số tiền mua gà là 100 phần)

- Sau đó, áp dụng công thức sau để giải bài toán:

   số tiền mua cá = (số tiền mua gà và cá : tổng số phần mua gà và cá) x 120

Giải

Nếu số tiền mua gà là 100 phần thì số tiền mua cá là 120 phần như thế. Vậy 88 000 đồng là:

100 + 120 = 220 (phần)

Số tiền mẹ mua cá là:

88000 : 220 x 120 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

Cách khác:

Tiền cá = 120% tiền gà = =

Tiền cá = tiền gà

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau: 6 + 5 = 11 (phần)

Tiền mua cá là : 88000 :11 x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số : 48 000 đồng