Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 179 180

Thứ ba , 06/03/2018, 08:47 GMT+7
     

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ     B.  2  giờ     C. 3  giờ     D. 4 giờ

Giải

Thời gian ô tô đi đoạn thứ nhất là: 60 : 60  = 1 (giờ)

Thời gian ô tô đi đoạn thứ hai là: 60 : 30 = 2 (giờ)

Thời gian ô tô đi trong hai đoạn đường là: 1 + 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Khoanh vào câu C.

Bài 2. Một bể cá hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước?

A. 48l            B. 70/

C. 96l            D. 140/

Hướng dẫn

- Chúng ta lần lượt tính:

+ Thể tích của bể cá (áp dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật)

+ Thể tích của nửa bể cá = x thể tích bể cá

- Chú ý đổi kết quả về đơn vị lít. Sau đó rút ra kết luận và khoanh tròn vào câu đúng.

Giải

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 40 x 40 x 60 = 96000 (cm3)

Thể tích của nước cần đổ vào bể là: 96000 : 2 = 48000 (cm3)

       48000cm3 = 48dm3 = 48l

Đáp số : 48l.

Khoanh vào chữ A.

Bài 3. Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ. Lềnh đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường dài 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

A. 45 phút    B. 80 phút    C. 60 phút    D. 96 phút

Hướng dẫn

- Trước tiên, ta tính quãng đường sau mỗi giờ Vừ và Lềnh rút ngắn thêm bao nhiêu? (bằng cách tìm hiệu của 2 vận tốc)

- Sau đó, tìm thương của quãng đường 2 người cách nhau khi bắt đầu với kết quả vừa tìm được. Chú ý đổi kết quả về phút.

Giải

Sau mỗi giờ khoảng cách giữa Vừ và Lềnh lại gần thêm là:

11 - 5 = 6 (km)

Thời gian Lềnh đuổi kịp Vừ là:

8 : 6= (giờ) = 80 phút

Đáp số : 80 phút.

Khoanh vào chữ B

Phần 2
Bài 1. Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi con trai bằng tuổi của me. Tuổi con gái cộng với tuổi con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

- Trước tiên, ta tìm tổng số tuổi con gái và con trai bằng bao nhiêu lần so với tuổi mẹ.

- Sau đó, áp dụng công thức sau để suy ra tuổi người mẹ:

   tuổi mẹ = 18 x kết quả vừa tìm được

Giải

Tuổi con trai và tuổi con gái so với mẹ:

Tuổi mẹ: 18 : 9 x  20 = 40 (tuổi)

Đáp số : 40 tuổi

Cách khác:

Gọi tuổi của mẹ là X ta có:

Giải (1) ta có X = 40, vậy tuổi mẹ là 40 tuổi.

Đáp số: mẹ 40 tuổi.

Bài 2. Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2627 người/km2 (nghĩa là cứ 1km2 có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2.

a) Cho biết diện tích của thủ đô Hà Nội là 921 km2, diện tích tỉnh Sơn La là 14 210 km2. Hỏi số dân tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân tỉnh Hà Nội?

b) Nếu tăng mật độ dân số của tỉnh Sơn La lên 100 người/km2 thì phải chuyển bao nhiêu người từ các tỉnh đông dân đến Sơn La?

Hướng dẫn

Câu a:

- Trước tiên, ta cần tính dân số ở Hà Nội và Sơn La. (Bằng cách lấy tích của diện tích với mật độ dân số ở tỉnh đó)

- Sau đó, áp dụng công thức :

  (Dân số Sơn La : dân số Hà Nội) x 100 = ... (%)

Để tìm đáp án cho bài toán.

Câu b:

- Trước tiên, ta tìm hiệu của 2 mật độ dân cư (mật độ dân cư mới và cũ của tỉnh Sơn La)

- Sau đó, tính tích của kết quả vừa tìm được với dân số Sơn La ta sẽ giải được vấn đề.

Giải

a) Dân số ở Hà Nội là: 2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La là: 61 x 14210 = 866810 (người)

Dân số Sơn La bằng số phần trăm dân số Hà Nội:

866810 : 2419467 x 100 = 35,82%

b) Số người cần chuyển từ tỉnh đông người lên Sơn La là:

(100 - 61) x 14210 = 554190 (người)

Đáp số: a) 35,82% ;

b) 554190 người.