Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 171 172

Thứ ba , 06/03/2018, 08:44 GMT+7
     

Bài 1. a) Tìm vận tốc của một ôtô biết ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phứt.

b) Bình đi xe đạp với vận tốc 15 km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Một người đi với vận tốc 5 km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu?

Hướng dẫn

Chúng áp dụng các quy tắc :

- "Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian".

- "Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian".

- "Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc".

Giải

Tóm tắt

a) s : 120km

t : 2 giờ 30 phút

v  : ...? km/giờ

b) v : 15km/giờ

t : 0,5giờ

s : ...? km

c) v : 5km/giờ

s : 6km

t : ...? giờ

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

a) Vận tốc của ô tô đó là:

120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là:

15 x 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian người đó đi được là:

6 : 5 = 1,2 (giờ)

Đáp số: a) 48 km/giờ;

b) 7,5km;

c) 1,2 giờ.

Bài 2. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

Hướng dẫn

- Trước tiên, áp dụng quy tắc tính vận tốc ta tìm được vận tốc của ô tô.

- Theo dữ kiện bài toán vận tốc ô tô "gấp 2 lần" vận tốc xe máy nên để tính vận tốc xe máy ta chỉ việc tìm thương của kết qua vừa tìm được với số lần gấp. Từ đây, ta có thể tính được thời gian xe máy chạy bằng cách áp dụng quy tắc tính thời gian!

- Sau đó, lấy hiệu của kết quả vừa tìm được với thời gian ô tô đi để xác định vấn đề.

Giải

Tóm tắt

s : 90km

t : 1,5 giờ

v ô tô = 2 v xe máy

t ô tô chạy trước xe máy

Bài giải

Vận tốc của ô tô chạy là:

90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian xe máy chạy là:

  90: 30 = 3 (giờ)

Thời gian ô tố đến trước xe máy là:

3 - 1,5 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ.

Bài 3. Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau .Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi từ B.

Hướng dẫn

Chúng ta giải theo các bước :

- Tìm tổng vận tốc của hai ô tô bằng cách tìm thương của quãng đường AB với thời gian chúng gặp nhau.

- Tìm tổng số phần bằng nhau (Chú ý vận tốc đi từ A = vận tốc đi từ B)

- Tìm vận tốc của ô tô A và ô tô B. (Áp dụng cách tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số)

Giải

Bài giải

Vận tốc của hai ô tô là:

180 : 2 = 90 (km/giờ)

Theo sơ đồ ta có tổng số phần là:

3  + 2 = 5 (phần)

Vận tốc của ô tô A là:

90 : 5 x 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô B là:

90 : 5 x 3 = 54 (km/giờ)

Đáp số: 36km/giờ; 54km/giờ.