Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 172

Thứ ba , 06/03/2018, 08:44 GMT+7
     

Bài 1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta dùng gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó. Giá tiền mỗi viên gạch bông là 20000 đồng. HoHỏi lát cả nền nhà hết bao nhiêu tiền gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Hướng dẫn

Chúng ta giải theo các bước :

- Tìm chiều rộng hình chữ nhật. (Biết chiều rộng = chiều dài)

- Tìm diện tích hình chữ nhật và diện tích viên gạch bông hình vuông cạnh 4dm.

- Tìm số gạch để lát nền nhà bằng cách tìm thương của 2 diện tích vừa tính được.

Hướng dẫn

- Tìm tổng số tiền dùng mua gạch lát nền ta chỉ việc lấy tích của số viên gạch để lát nền với giá tiền mỗi viên gạch.

Giải

Tóm tắt

Chiều dàì : 8m

Chiều rộng : chiều dài

Viên gạch hình vuông cạnh dm

Một viên giá : 20 000 đồng

Lát cả nền :...tiền?

Bài giải

Chiều rộng hìrih chữ nhật là:

8 : 4 x 3 = 6 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2

Diện tích viên gạch bông là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Số gạch để lát nền nhà là:

4800 : 16 = 300 (viên)

Tổng số tiền đùng mua gạch lát nền là:

300 x 20000 = 6000000 (đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.

Bài 2. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m. Tính độ dài mỗi cạnh đáy hình thang.

Hướng dẫn

Câu a:

- Từ dữ kiện chu vi mảnh đất hình vuông ta tính được số đo cạnh mảnh đất hình vuông đó. Từ đây ta tính được diện tích mảnh đất hình vuông.

- Bên cạnh đó, ta có diện tích thửa ruộng hình thang bằng diện tích mảnh đất hình vuông nên để tính chiều cao thửa ruộng hình thang ta áp dụng công thức:

Chiều cao = diện tích thửa ruộng hình thang : trung bình cộng hai đáy

Câu b:

- Trước tiên, ta tính tổng hai áy bằng công thức:

tổng hai đáy = trung bình cộng hai đáy x 2

- Bên cạnh đó, ta cũng có hiệu 2 đáy. Do đó, bài toán đưa đến việc tìm 2 số khi biết tổng, hiệu nên ta áp dụng công thức:

cạnh đáy lớn = (tổng + hiệu) : 2

cạnh đáy nhỏ = tổng -  cạnh đáy lớn 

Giải

a) Cạnh mảnh đất hình vuông:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang:

24 x 24 = 576 (m2)

Chiều cao hình thang:

576:36 = 16(m)

b) Tổng hai đáy:

36 x 2 = 72 (m)

Cạnh đáy lớn:

(10 +  72)  : 2  = 41 (m)

Cạnh đáy nhỏ:

72 - 41 = 31 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m ; 31m.

Bài 3. Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác AED có kích thước như hình dưới:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC.

Tính diện tích tam giác EMD

Hướng dẫn

- Ở câu (a, b) chúng ta áp dụng các quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình thang để giải.

- Ở câu c) chúng ta tính diện tích hai tam giác EBM và CDM rồi ta lấy diện tích hình thang EBCD trừ đi diện tích hai tam giác.

Giải

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(28 + 84) x 2 = 224 (cm)

b) Đáy bé EB của hình thang :

84 - 56 = 28 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là:

(28 + 84) x 28 : 2 = 1568 (cm2) 

c) Cạnh BM = OM dài là:

28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích BME là:

(14 x 28) : 2 = 196 (cm2)

Diện tích DMC là:

(14 x 84) : 2 = 588 (cm2)

Diện tích tam giác EMD là:

1568 - 196 - 588 = 784 (cm2)

Đáp số: a) 224cm; b) 1568cm2; c) 784cm2.