Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 68 SGK

Thứ ba , 26/12/2017, 23:47 GMT+7
     

Bài 1. Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;      b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;           d) 8,76 x 4 : 8

Hướng dẫn

Chúng ta tính giá trị biểu thức bằng cách thực hiện phép tính từ trái sang phải (hoặc theo quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau).

Giải

a) 5,9 : 2 + 13,06;

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87;

= 8,76 - 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8.

= 35,04 : 8

= 4,38

Bài 2. Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 8,3 x 0,4  và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5   và     0,24 x 10 : 4.

Hướng dẫn

Chúng ta tính giá trị của biểu thức để so sánh giá trị vừa tìm được rồi rút ra kết luận và mối quan hệ của hai biểu thức

Nhận xét:

- Nhân một số với 0,4 ta lấy số đó x 10 rồi : 25

- Nhân một số với 1,25 ta lấy số đó x 10 rồi : 8

Vì: 10: 25 = 4

     10 : 8 = 1,25

     10: 4 = 2,5

- Nhân một số vớí 2,5 ta lấy số đó x 10 rồi : 4

Giải

a) 8,3 x 0,4 và  8,3 x 10 : 25

Ta có: 8,3 x 0,4 = 3,32 và 8,3 x 10 : 25 = 3,32

Vậy: 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8

Ta có: 4,2 x 1,25 = 5,25 và 4,2 x 10 : 8 = 5,25

Vậy: 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8

c) 0,24 x 2,5   và   0,24 x 10 : 4

Ta có: 0,24 x 2,5 = 0,6 và 0,24 x 10 : 4 = 0,6

Vậy: 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4

Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Hướng dẫn   

Theo dữ kiện bài toán ta có:

Chiều rộng = x chiều dài

Từ đây, ta tính được số đo chiều rộng mảnh vườn.

-  Sau đó, áp dụng công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật để tìm đáp án bài toán.

Giải

Sơ đồ bài toán

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 : 5 x 2 = 9,6 (m)    .

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6) x 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 9,6  = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2m ; 230,4m2

Bài 4. Trong 3 giờ máy xe chạy được 93km. Trong 2 giờ ô tô chạy được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki - lô -mét?

Hướng dẫn

-  Từ dữ kiện đã cho ta sẽ tính được số km mà ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ.   

-  Sau đó,tìm hiệu của hai kết quả vừa tìm được ta sẽ xác định được vấn đề.

Giải

Tóm tắt

3 giờ: xe máy đi được 93km

2 giờ: ôtô đi được 103km

1 giờ ô tô > 1 giờ xe máy : ...km?

Bài giải

Trong một giờ xe máy đi được:

93 : 3  =  31 (km)

Trong một giờ ô tô đi được:

103  : 2  =  51,5 (km)

Trong một giờ ô tô đi hơn xe máy:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.