Toán lớp 4 Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trang 175

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:52 GMT+7
     

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn

Chúng ta áp dụng quy tắc sau để tính rồi điền số vào bảng :

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2 (và Số lớn = Số bé + Hiệu)

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 (và Số bé = Số lớn - Hiệu)

Giải

Bài 2. Hai đội trồng rừng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng được nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn

-    Tìm hiểu bài toán, ta biết:

+ Tổng số cây hai đội trồng được.

+ Đội 1 trồng "nhiều hơn" đội 2 (tức là ta biết hiệu)

-  Đây là dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu nên ta có thể áp dụng quy tắc trên câu 1. (Chú ý số bé là số cây của đội 2, số lớn là số cây của đội 1)

Giải

Bài giải

Số cây đội thứ nhất trồng được là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Số cây đội thứ hai trồng được là:

830 - 285 = 545 (cây)

Đáp số: đội thứ hai 545 cây,

đội thứ nhất 830 cây.


Bài 3. Một thửa ruộng hình ih chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m.Tính diện tích thửa ruộng đó?    

Hướng dẫn

- Trước tiên ta cần tìm nửa chu vi thửa ruộng (đây chính là tổng của chiều dài và chiều rộng).

-  Bên cạnh đó ta thấy chiềụ rộng "kém hơn" chiều dài (tức là ta biết hiệu)

-  Bài toán là dạng tìm hai số khi biết tổng, hiệu (xem lại các quy tắc trên câu 1).

-  Sau đó, áp dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật để tính diện tích thửa ruộng.

Giải

Bài giải

Nửa chu vi của thửa ruộng là :

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

(265 - 47): 2 = 109 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

156 x 109 = 17004 (m2)

Đáp số: 17004m2.

Bài 4.  Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.  

Hướng dẫn

Từ số trung bình ta tính tổng của hai số rồi lấy tổng trừ số này tìm được số kia.                        

Giải

Tổng của hai số là: 135 x 2 = 270

Số thứ nhất bằng:    246    .

Số thứ hai bằng:    270 - 246 = 24

Đáp số : 24.

Bài 5. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có 3 chữ số và hiệu của hai số  đó bằng số  lớn nhất có hai chữ số.

Hướng dẫn

- Trước tiên ta cần tìm chính xác số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số.

- Từ tổng và hiệu của hai số ta áp dụng quy tắc sau để tính.

+ Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2 (và Số lớn = Số bé + Hiệu)

+ Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 (và Số bé = Số lớn - Hiệu)

Giải

Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Vậy số đó là 999.

Hiệu hai số bằng số lớn nhất có 2 chữ số. Vậy số đó là 99.

    Số bé là:  

(999  - 99) : 2 = 450

Số lớn là:   

450 + 99 = 549

Đáp số: Số lớn : 549, Số bé : 450.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY