Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng trang 170 171

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:55 GMT+7
     

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến   = ... kg     1 tạ  = ... yến    1 tạ = ...kg

1 tấn = ... tạ         1 tấn = ...kg      1 tấn = ... yến

Hướng dẫn

Chúng ta dùng bảng đơn vị đo khối lượng để viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải

1 yến = 10 kg    1 tạ  = 10 yến      1 tạ   = 100 kg

1 tấn  = 10 tạ     1 tấn = 1000 kg  1 tấn = 100 yến

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10  yến = ...kg           yến      = ...kg

    50kg     = ... yến        1 yến 8kg  = ...kg

b) 5 tạ      = ... yến        1500kg      =... tạ

  30 yến    = ... tạ           7 tạ 20kg   = ...kg

c) 32 tấn   = ... tạ           3 tấn 25kg  = ...kg

   230 tạ    = ... tấn         4000kg       = ..tấn

Hướng dẫn

Chúng ta dùng bảng đơn vị đo khối lượng để viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải

a) 10  yến = 100kg        yến      = 5kg

    50kg     = 5 yến         1 yến 8kg  = 18kg

b) 5 tạ      = 50 yến       1500kg      = 15 tạ

  30 yến    = 3 tạ            7 tạ 20kg   =  720 kg

c) 32 tấn   = 320 tạ        3 tấn 25kg  = 3025 kg

   230 tạ    = 23 tấn        4000kg       = 4 tấn

Bài 3.

2kg 7hg ... 2700g        60kg 7g ..  6007g

5kg 3g  ... 5035g         12 500g ... 12kg 500g

Hướng dẫn

Chúng ta đổi ra cùng một đơn vị, so sánh rồi điền dấu.

Chẳng hạn : 2kg 7hg = 2700g

                    2700g = 2700g. Vậy ta điền dấu =

Giải

2kg 7hg  =  2700g     60kg 7g   >  6007g

5kg 3g    <  5035g     12 500g   =  12kg 500g

Bài 4. Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn

Trước tiên chúng ta đổi ra cùng đơn vị rồi thực hiện phép tính cộng.

Giải

Con cá cân nặng: 1kg 700g = 1700g  

Một bó rau cân nặng: 300g

Số gam cá và rau cân nặng là: 1700 + 300 = 2000 (g)  

2000g = 2 (kg)

Đáp số: 2kg.

Bài 5. Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc ô tô đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Hướng dẫn

Trước tiên chúng ta tính khối lượng gạo (kg) ô tô chở (bằng phép nhân) rồi đổi ra đơn vị tạ.           

Giải

Số ki-lô-gam gạo mà xe ô tô đó chở được là: 32 x 50 = 1600 (kg)

1600kg = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ.

 

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY