Toán lớp 4 Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang 175

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:53 GMT+7
     

Bài 1.  Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248  và 395

b)  348 ; 219 ;  560  và 725.

Hướng dẫn

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Giải

a) 137 ; 248 và 395.

Trung bình cộng của 3 số là:

(137 + 248 + 395) : 3 = 260 

    Đáp số: 260.

b) 348 ; 219 ; 560 và 725.

Trung bình cộng của 4 số là:

(348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463

Đáp số: 463.

Bài 2. Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là bao nhiêu người?

Hướng dẫn

Xem phần hướng dẫn của câu 1 trên.

Giải

Trung bình một năm có số dân là:  

(158 + 147 + 132 + 103 + 95) : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người.

Bài 3. Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính số quyển vở tổ Hai và tổ Ba góp rồi áp dụng quy tắc tính trung bình để giải.

Giải

Số quyển vở mà tổ Hai góp được là:

36 + 2 = 38 (quyến)

Số quyển vở mà tổ Ba góp được là:

38 + 2 = 40 (quyển)

Trung bình mỗi tổ góp được là:

(36 + 38 + 40) : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển.

Bài 4. Một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm?

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính số máy bơm 3 ô tô và 5 ô tô chở được rồi áp dụng quy tắc tính trung bình để giải.

Giải

Số máy bơm mà 3 ô tô chở được là:

  3  x 16  = 48  (máy bơm)

Số máy bơm mà 5 ô tô chở được là:

5  x 24 = 120 (máy bơm)

Trung bình mỗi ô tô chở được số máy là:

(48 + 120) : 8 = 21 (máy bơm)

Đáp số: 21 máy bơm.

Bài 5. Trung bình cộng của hai số là 15. Tìm hai số biết số lớn gấp đôi số bé.

Hướng dẫn

Từ trung bình cộng của hai số ta có thể tìm tổng của chúng. (Tổng "gấp đôi" trung bình cộng)

- Bên cạnh đó ta viết số lớn "gấp đôi" số bé (tức số bé chiếm 1 phần, số lớn chiếm 2 phần). Do đó, ta có tỉ số của hai số là .

- Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số nên ta có thể làm như sau:

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Sồ bé = tổng : (tử + mẫu) x tử

+ Số lớn = tổng : (tử + mẫu) x mẫu

Giải

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là:  1+ 2  = 3 (phần)

Số bé là: 30 : 3 = 10

Số lớn là: 30 : 3 x 2 = 20

Đáp số: Số bé : 10 ; Số lớn: 20

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY